Shop Kampenhout extra open op 16,23,24,30 en 31/12 van 10u-16u. Shop Duisburg extra open op 24 & 31/12 van 9u-17u. Beide gesloten op 25/12 & 26/12 en 1/01 & 2/01

Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door CENTHO CHOCOLATES bvba, met maatschappelijke zetel te Veeweidestraat 3, 3080 Duisburg-Tervuren en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0477.957.206

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.centho.be (hierna “de Website”); door het solliciteren, het verzenden van een klacht, vraag of opmerking naar CENTHO CHOCOLATES; door het aangaan van een contractuele relatie met CENTHO CHOCOLATES, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. CENTHO CHOCOLATES leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. CENTHO CHOCOLATES stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 2.2. CENTHO CHOCOLATES kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. Algemene doeleinden: CENTHO CHOCOLATES zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan CENTHO CHOCOLATES uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot CENTHO CHOCOLATES, haar producten en/of diensten. CENTHO CHOCOLATES kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door CENTHO CHOCOLATES bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CENTHO CHOCOLATES, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CENTHO CHOCOLATES failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CENTHO CHOCOLATES geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. CENTHO CHOCOLATES zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CENTHO CHOCOLATES uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. CENTHO CHOCOLATES zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CENTHO CHOCOLATES uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CENTHO CHOCOLATES zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CENTHO CHOCOLATES en U. In geval u solliciteert voor een functie bij CENTHO CHOCOLATES en u maakt ons in dat kader uw persoonsgegevens over, zullen wij deze persoonsgegevens bijhouden minstens tot aan het einde van de sollicitatieprocedure. Indien uw profiel in aanmerking kan komen voor toekomstige vacatures en om u in voorkomend geval te kunnen contacteren zullen we uw gegevens tot 1 jaar na uw sollicitatie bewaren. Komt uw profiel niet in aanmerking en wordt u geen functie aangeboden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen op het einde van de sollicitatieprocedure.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CENTHO CHOCOLATES. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@centho.be, per post naar CENTHO CHOCOLATES, Veeweidestraat 3, 3080 Duisburg-Tervuren of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat profiling. Dit impliceert dat CENTHO CHOCOLATES op basis van uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen. U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kan dit doen door het verzenden van een e-mail naar info@centho.be.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan CENTHO CHOCOLATES aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

ARTIKEL 8 – COOKIES

8.1. Wat zijn cookies?: Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van CENTHO CHOCOLATES en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?: Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@centho.be per post naar CENTHO CHOCOLATES, Veeweidestraat 3, 3080 Duisburg-Tervuren, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/